Bài 24.18 Trang 34 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đốt cháy hoàn toàn 6,2 g photpho trong bình chứa 8,96 lít khí oxi (ở đktc), sản phẩm thu được là chất rắn, màu trắng. Nếu hiệu suất phản ứng là 80% thì khối lượng chất rắn thu được là bao nhiêu ?
  Giải
  \({n_P} = {{6,2} \over {31}} = 0,2(mol);{n_{{O_2}}} = {{8,96} \over {22,4}} = 0,4(mol)\)
  Phương trình hóa học của phản ứng :
  \(4P = 5{O_2} \to 2{P_2}{O_5}\)
  So sánh tỉ lệ: \({{0,2} \over {0,4}} < {4 \over 5} \to \) lượng oxi dư, vậy phải tính khối lượng \({P_2}{O_5}\) theo photpho
  \({n_{{P_2}{O_5}}} = {{0,2 \times 2} \over 4} = 0,1(mol)\)
  Khối lượng \({P_2}{O_5}\) thực tế thu được : 0,1 x 142 x 80% = 11,36(g)