Bài 24.19 Trang 34 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đốt cháy một hỗn hợp gồm bột Fe và Mg, trong đó Mg có khối lượng 0,48 g cần dùng 672 ml O2 (ở đktc). Hãy tính khối lượng kim loại Fe.
  Giải
  \({n_{Mg}} = {{0,48} \over {24}} = 0,02(mol);{n_{{O_2}}} = {{672} \over {22400}} = 0,03(mol)\)
  Phương trình hóa học của phản ứng :
  \(2Mg + {O_2} \to 2MgO\)
  2mol 1mol
  0,02mol 0,01mol
  \({n_{{O_2}}}\) còn lại tác dụng với Fe : 0,03 - 0,01 = 0,02(mol)
  \(3Fe\,\,\,\,\, + \,\,\,\,2{O_2} \to \,\,\,F{e_3}{O_4}\)
  3mol 2mol
  0,03mol \( \leftarrow \)0,02mol
  \({m_{Fe}} = 0,03 \times 56 = 1,68(g)\)