Bài 26.5 Trang 36 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Hãy viết các phương trình hoá học điều chế 3 oxi
  Giải
  Phương trình hóa học điều chế 3 oxit:
  \(S + {O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow S{O_2}\)
  \(2S{O_2} + {O_2}\buildrel {{t^o},xt} \over\longrightarrow 2S{O_3}\)
  \(2Zn + {O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2ZnO\)