Bài 27.6 Trang 38 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Lấy cùng một lượng KClO3 và KMnO4 để điều chế khí O2. Chất nào cho nhiều khí O2 hơn ?
  a) Viết phương trình hoá học và giải thích.
  b) Nếu điều chế cùng một thể tích khí oxi thì dùng chất nào kinh tế hơn ? Biết rằng giá KMnO4 là 30.000 đ/kg và KClO3 là 96.000 đ/kg.
  Giải
  a) \({M_{KCl{O_3}}} = 122,5(g/mol);{M_{KMn{O_4}}} = 158(g/mol)\)
  Giả sử ta lấy cùng một khối lượng là a gam
  \(2KCl{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2KCl + 3{O_2} \uparrow \)
  2 mol 3 mol
  \({a \over {122,5}}mol\) \({{3a} \over {2 \times 122,5}}mol\)
  \(2KMn{O_4}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow {K_2}Mn{O_4} + {O_2} \uparrow + Mn{O_2}\)
  2 mol 1 mol
  \({a \over {158}}mol\) \({a \over {2 \times 158}}mol\)
  \({{3a} \over {2 \times 122,5}}mol > {a \over {2 \times 158}}mol\)
  Khi nhiệt phân cùng một lượng, chất cho nhiều \({O_2}\) hơn là \(KCl{O_3}\).
  b) Nếu điều chế cùng một thể tích khí O2 thì dùng KClO3 để điều chế kinh tế hơn, tuy giá tiền 1 kg cao hơn nhưng thể tích khí O2 sinh ra nhiều hơn. Tính toán cụ thể như sau :
  \(2KCl{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2KCl + 3{O_2} \uparrow \)
  2 mol 3 mol
  1 mol 1,5 mol
  \({m_{KCl{O_2}}} = 1 \times 122,5 = 122,5(g)\)
  Số tiền mua 122,5 g để điều chế 1,5 mol \({O_2}\) là
  0,1225 x 96000 = 11760(đ)
  \(2KMn{O_4}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow {K_2}Mn{O_4} + {O_2} \uparrow + Mn{O_2}\)
  2 mol 1 mol
  3 mol 1,5 mol
  \({m_{KMn{O_4}}} = 3 \times 158 = 474(g)\)
  Số tiền mua 474 g \(KMn{O_4}\) để điều chế 1,5 mol \({O_2}\) là:
  0,474 x 30000 = 14220(đ)