Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 -1954) - Lịch sử 9

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết

  I. Kế hoạch NaVa của Pháp và Mĩ

  1. Âm mưu của địch

  Được Mỹ giúp, Pháp thực hiện kế hoạch Na -va trong 18 tháng hòng giành thắng lợi trong danh dự.
  2. Nội dung

  • Hai bước:
   • Bước một: giữ thế phòng ngự trên chiến trường miền Bắc, thực hiện tiến công chiến lược để bình định miiền trung và nam Đông Dương.
   • Bước 2: chuyển lực luợng ra chiến trường miền Bắc, thực hiện tiến công chiến lược, giành thắng lợi quân sự, kết thúc chiến tranh.
    • Tập trung 44 tiểu đoàn cơ động mạnh ở đồng bằng Bắc Bộ.
  II . Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 - 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ

  1. Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953-1954

  a. Chủ trương kế hoạch của ta:
  • Tiến công vào những hướng quan trọng mà địch tương đối yếu.
  • Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, giải phóng đất đai, buộc chúng phải phân tán lực lượng cơ động ở đồng bằng Bắc Bộ.
  • Giành quyền chủ động trên các chiến trường; phối hợp chặt chẽ với Lào – Cam pu chia; tạo điều kiện giải phóng đồng bằng Bắc Bộ.
  b. Diễn biến Chiến thắng Đông Xuân 1953-1954:
  • Pháp tập trung 44 tiểu đòan cơ động ở đồng bằng Bắc Bộ (đồng bằng Bắc Bộ là nơi tập trung quân thứ Nhất).
  • Chủ lực ta tiến lên Tây Bắc giải phóng Lai Châu(12 –1953) và bao vây Điện Biên Phủ, địch vội điền quân tăng cường cho Điện Biên Phủ. (Điện Biên Phủ tập trung quân thứ hai của Pháp).
  • Phối hợp Lào, ta giải phóng Thà khẹt địch phải tăng cường cho Xê nô. Xê nô là nơi tập trung quân thứ ba của Pháp (12-1953).
  • Việt – Lào giải phóng Phong Xa Lỳ (1-1954), địch phải tăng cường cho Luông Phabang. Luông Pha bang là nơi tập trung quân thứ tư.
  • Tháng 2-1954 ta giải phóng Kon tum …địch phải tăng cường lực lượng Plây ku.Plây ku là nơi tập trung quân thứ năm.
  • Kế hoạch Na va bước đầu bị phá sản.
  2. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ -1954

  a. Bối cảnh Lịch sử:
  • Kế hoạch Nava bước đầu bị phá sản, Pháp –Mỹ xây dựng tập đoàn cứ điểm Điên Biên Phủ mạnh nhất Đông Dương,gồm 16.200 tên địch, ba phân khu với 49 cứ điểm và vũ khí hiện đại
  • Ta quyết tâm tiêu diệt địch ở Điện Biên Phủ. Để tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng vùng Tây Bắc, tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào.
  • Ta tích cực chuẩn bị chu đáo để đập tan kế hoạch Nava.
  b. Diễn biến: 13-3-1954 đến 7-5-1954
  [​IMG]
  (Lược đồ chiến dịch Điện Biên Phủ)
  • Đợt 1: ta tấn công khu Bắc, tiêu diệt cứ điểm Him Lam Độc Lập, Bản Kéo.
  • Đợt 2::ta tấn công phía đông khu trung tâm.
  • Đợt 3: tiêu diệt các căn cứ còn lại ở trung tâm và khu nam, bắt sống tướng Đờ Cát và bộ tham mưu của địch.
  c. Kết quả
  [​IMG]
  (Bộ đội ta phất cờ trên nóc hầm của tướng Đờ cát ta ri)
  • Tiêu diệt toàn bộ quân địch, loại khỏi vòng chiến đấu 16200 tên địch, phá hủy toàn bộ phương tiện chiến tranh, bắn rơi và cháy 62 máy bay các loại
  • Đập tan kế hoạch Nava và mưu đồ của Pháp Mỹ.
  • Tạo thuận lợi trên mặt trận ngoại giao.
  d. Ý nghĩa:
  • Đây là chiến thắng lớn nhất, oanh liệt nhất.Là chiến công chói lọi,phá vỡ hệ thong thuoc địa của đế quoc
  • Đập tan kế hoạch Nava và mưu đồ của Pháp Mỹ.
  • Góp phần quyết định vào thắng lợi của hội nghị Giơ ne vơ về Đông Dương.
  • Cổ vũ các dân tộc thuộc địa đấu tranh tự giải phóng mình.
  III. Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương (1954)

  1. Nội dung Hiệp Định

  [​IMG]
  (Hội Nghị Giơ ne vơ)
  • Các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, tòan vẹn lãnh thổ của 3 nước Việt Nam –LàoCam pu chia.
  • Hai bên tham chiến cùng ngừng bắn, lập lại hòa bình, thực hiện cuộc di chuyển,tập kết quân đội ở hai vùng.
  • Vĩ tuyến 17 là ranh giới quân sự tạm thời.
  • Thống nhất bằng tổng tuyển cử tự do trong cả nước sẽ được tổ chức vào ngày 20-7-1956 dưới sự kiểm soát của một ủy ban quốc tế.
  2. Ý nghĩa

  • Cùng với chiến thắng Điện Biên Phủ, đã chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược Pháp ở Đông Dương,
  • Miền Bắc hòan tòan giải phóng, chuyển sang cách mạng xã hội chủ nghĩa
  IV. Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp 1945-1954

  1. Ý nghĩa

  • Chấm dứt sự xâm lược của Pháp
  • Miền Bắc hòan tòan giải phóng, chuyển sang cách mạng xã hội chủ nghĩa, tạo cơ sở giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc.
  • Giáng một đòn nặng vào chủ nghĩa đế quốc.
  • Góp phần là tan rã hệ thống thuộc địa.
  • Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc,
  2. Nguyên nhân thắng lợi

  • Nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Bác Hồ
  • Có đường lối kháng chiến đúng đắn. Nhờ có hậu phương vững chắc về mọi mặt.
  • Nhờ có tinh thần đòan kết chiến đấu giữa 3 nước Đông Dương, sự giúp đỡ của các nước XHCN và sự ủng hộ của nhân dân tiến bộ thế giới.