Bài 29.10 Trang 41 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Một oxit được tạo bởi 2 nguyên tố sắt và oxi trong đó tỉ lệ khối lượng giữa sắt và oxi là 7/3. Tìm công thức phân tử của oxit đó.
  Trả lời
  Theo đề bài, ta có : \({{{m_{Fe}}} \over {{m_O}}} = {7 \over 3}\)
  Gọi công thức oxit sắt là \(F{e_x}{O_y}\) :
  \({{{m_{Fe}}} \over {{m_O}}} = {{x \times 56} \over {y \times 16}} = {7 \over 3}\)
  Rút ra: \({x \over y} = {1 \over {1,5}} = {2 \over 3} \to x = 2;y = 3\) .
  Công thức hóa học của oxit là \(F{e_2}{O_3}\)