Bài 29.11 Trang 41 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tính khối lượng khí cacbonic sinh ra trong mỗi trường hợp sau :
  a) Khi đốt 0,3 mol cacbon trong bình chứa 4,48 lít khí oxi (đktc).
  b) Khi đốt 6 g cacbon trong bình chứa 13,44 lít khí oxi (đktc).
  Trả lời
  a) Viết phương trình hoá học của phản ứng đốt cháy cacbon trong oxi. Dựa vào phương trình hoá học và số liệu đề bài cho xem chất nào dư, chất nào tác dụng hết, tính thê tích khí CO2 theo chất tác dụng hết.
  \({m_{C{O_2}}} = 8,8(g)\)
  b) Làm như hướng dẫn giải ở phần a : \({m_{C{O_2}}} = 22(g)\).