Bài 29.4 Trang 40 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Bình đựng ga dùng để đun nấu trong gia đình có chứa 12,5 kg butan ( C4H10 )ở trạng thái lỏng, do được nén dưới áp suất cao.
  Tính thể tích không khí cần dùng ở đktc để đốt cháy hết lượng nhiên liệu có trong bình (biết oxi chiếm khoảng 20% thể tích không khí, phản ứng cháy của butan cho CO2 và H2O)
  Thể tích CO2(đktc) sinh ra là bao nhiêu ? Đê không khí trong phòng được thoáng ta phải làm gì ?
  Trả lời
  \({n_{{C_4}{H_{10}}}} = {{12500} \over {58}} = 215,5(mol)\).
  Phương trình hóa học:
  \(2{C_4}{H_{10}} + 13{O_2} \to 8C{O_2} + 10{H_2}O\)
  2 mol 13 mol 8 mol
  215,5mol x mol \( \to \) y mol
  a) \(x = {{13 \times 215,5} \over 2} = 1400,75(mol)\)
  \({V_{kk}} = {{1400,75 \times 100 \times 22,4} \over {20}} = 156884(l)\)
  b) \(y = {{215,5 \times 8} \over 2} = 862(mol)\)
  \( \to {V_{C{O_2}}} = 862 \times 22,4 = 19308,8(l)\)
  Để không khí trong phòng được thoáng ta cần có máy hút gió trên bếp hoặc mở các của trong bếp ăn.