Bài 29.5 Trang 41 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Khi nung nóng kali clorat KClO3 (có chất xúc tác), chất này bị phân huỷ tạo thành kali clorua và khí oxi.
  Tính khối lượng kali clorat cần thiết để sinh ra một lượng oxi đủ đốt cháy hết 3,6 g cacbon.
  Trả lời
  Phương trình hóa học:
  \(C\,\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,{O_2}\,\,\,\,\,\,\, \to \,\,\,C{O_2}\)
  1 mol \( \to \) 1 mol
  \({{3,6} \over {12}} = 0,3mol \to 0,3mol\)
  Số mol khí oxi cần có là :
  \(2KCl{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2KCl + 3{O_2}\)
  2 mol \( \to \) 3 mol
  x mol \( \leftarrow \) 0,3 mol
  \(x = {{0,3 \times 2} \over 3} = 0,2(mol)\)
  Khối lượng \(KCl{O_3}\) cần dùng là: \(0,2 \times 122,5 = 24,5(g)\)