Bài 3: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết

  1. Giai đoạn từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX

  • Phong trào đấu tranh lật đổ ách thống trị của phát xít, thành lập chính quyền cách mạng khởi đầu từ Đông Nam Á:
   • In-đô-nê-xi-a (17/8/1945)
   • Việt Nam (2/9/1945)
   • Lào (12/10/1945).
  • Tại Nam Á: Ấn Độ (1946-1950)
  • Phong trào lan sang Nam Á, Bắc Phi: An Độ, Ai Cập, An-giê-ri…
  • 1960, 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập → Gọi là năm châu Phi.
  • Tại Mĩ La Tinh: 1/1/1959, Cu-ba độc lập.
  → Hệ thống thuộc địa tan rã từ giữa những năm 60 của thế kỷ XX
  2. Giai đoạn giữa những năm 60 đến những năm 70 của thế kỉ XX

  • Ba nước tiến hành đấu tranh giành độc lập:
   • Ghi nê Bít xao: 9.1974
   • Mô Dăm Bích: 6.1975
   • Ănggola: 11.1975
  → Sự tan rã của thuộc địa Bồ Đào Nha là thắng lợi quan trọng của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi
  [​IMG]
  (Lược đồ Châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai)
  3. Giai đoạn giữa những năm 70 đến những năm 90 của thế kỉ XX

  • Nội dung: đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Châu Phi
  • Người da đen đã giành được thắng lợi thông qua cuộc bầu cử và thành lập chính quyền
   • Dimbabuê: 1980
   • Nammibia: 1990
   • Nam Phi: 1993
  • Xoá bỏ chế độ phân biệt chủng tộc
  • Củng cố độc lập, xây dựng và phát triển đất nước