Bài 3: Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất - GDCD 10

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  A. Kiến thức trọng tâm


  I. Mở đầu bài học

  II. Nội dung bài học  1. Thế giới vật chất luôn luôn vận động

  a.Thế nào là vận động?

  • Vận động là mọi biến đổi nói chung của các sự vật, hiện tượng trong giới tự nhiên và đời sống xã hội.
  • Vận động hiểu theo nghĩa chung nhất bao gồm tất cả mọi sự thay đổi và mọi quá trình diễn ra trong vũ trụ, kể từ sự thay đổi vị trí đơn giản cho đến tư duy – Ph. Ănghen.
  b. Vật chất là phương thức tồn tại của thế giới vật chất:

  • Vật chất chỉ tồn tại thông qua các cách vận động và thông qua sự vận động mà sự vật hiện tượng thể hiện sự tồn tại và đặc tính của mình.
  • Ví dụ:
   • Trái đất tồn tại khi quay quanh mặt trời
   • Cây xanh tồn tại khi hấp thụ ánh sáng, dinh dưỡng và trao đổi chất.
  => Vận động là thuộc tính vốn có của vật chất, là phương thức tồn tại của các sự vật hiện tượng tự nhiên và xã hội.

  c. Các hình thức vận động của thế giới vật chất.

  • Triết học Mác – Lê Nin khái quát thành năm hình thức cơ bản của thế giới vật chất từ thấp đến cao:
   • Vận động cơ học
   • Vận động vật lí
   • Vận động hóa học
   • Vận động sinh học
   • Vận động xã hội.
  • Giữa các hình thức vận động có những đặc điểm riêng.
  • Giữa chúng có mối quan hệ hữu cơ với nhau.
  • Trong những điều kiện nhất định, chúng có thể chuyển hóa lẫn nhau.


  2. Thế giới vật chất luôn luôn phát triển.  a. Thế nào là phát triển?

  • Phát triển là một khái niêm dùng để khái quát những vận động theo chiều hướng tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn. Cái mới ra đời thay thế cái cũ, cái tiến bộ ra đời thay thế cái lạc hậu.


  b. Phát triển là khuynh hướng tất yếu của thế giới vật chất.

  • Qúa trình phát triển của các sự vật, hiện tượng không diễn ra một cách đơn giản, thẳng tắp mà diễn ra một cách quanh co, phức tạp, có đôi lúc thụt lùi tạm thời.
  => Khuynh hướng tất yếu của quá trình phát triển là cái mới ra đời thay thế cái cũ, cái mới ra đời thay thế cái lạc hậu.

  • VD: Chủ nghĩa xã hội ra đời có nhiều tiến bộ và ưu việt hơn so với chế độ tư bản chủ nghĩa.
  B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI
  Câu 1: Theo quan điểm triết học Mác – Lê nin, thế nào là vận động?

  Hướng dẫn giải:
  Theo quan điểm triết học Mác – Lê nin, vận động là mọi biến đổi nói chung của các sự vật, hiện tượng trong giới tự nhiên và đời sống xã hội.

  Xem toàn bộ: Bài 3: Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất - GDCD 10 (Trang 19 – 23 SGK)
  Từ khóa tìm kiếm Google: khái niệm, vận động, triết học, Mác - Lê nin.
  Câu 2: Theo quan điểm triết học Mác – Lê nin, thế nào là phát triển?

  Hướng dẫn giải:
  Phát triển là một khái niêm dùng để khái quát những vận động theo chiều hướng tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn. Cái mới ra đời thay thế cái cũ, cái tiến bộ ra đời thay thế cái lạc hậu.

  Câu 3: Hãy chứng minh rằng, vận động là phương thức tồn tại của thế giới vật chất?

  Hướng dẫn giải:
  Sự vận động là mọi sự biến đổi nói chung của sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và đời sống xã hội.

  Mọi sự vật, hiện tượng luôn luôn vận động. Bằng sự vận động và thông qua sự vận động mà các sự vật, hiện tượng tồn tại và thể hiện đặc tính của mình. Không thể có vật chất mà không có vận động và ngược lại.

  Theo quan điểm duy vật biện chứng, vận động của các vật chất là tự thân vận động, bởi vì tất cả các dạng vật chất đều là một kết cấu vật chất bao gồm các yếu tố, các mặt, các quá trình liên hệ , tác động qua lại với nhau. Chính sự tác động đó đã dẫn đến sự biến đổi nói chung, tức là vận động. Quan điểm này đối lập với quan điểm duy tâm, siêu hình về vận động đi tìm nguồn gốc của vận động ở thần linh hoặc ở chủ thể nhận thức.

  Vận động là hình thức tồn tại của vật chất nên các dạng vật chất được nhận thức thông qua sự vận động của chúng.

  Vận động là một thuộc tính sở hữu của vật chất nên nó không do ai sáng tạo và cũng không thể tiêu diệt được. Nguyên lý này được chứng minh bằng định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.

  Câu 4: Một học sinh chuyển từ cấp THCS lên cấp THPT có được coi là bước phát triển không? Tại sao?
  Hướng dẫn giải:
  Trong phép biện chứng duy vật, khái niệm phát triển dùng để chỉ quá trình vận động theo chiều hướng đi lên của sự vật: từ trình độ thấp lên trình độ cao hơn.

  Vậy nên, một học sinh từ cấp THCS lên cấp THPTcũng được xem là bước phát triển. Đây thể hiện trình độ học tập củ học sinh đã tăng lên nên mới được tăng cấp bậc đi học.

  Câu 5: Em hãy nêu một vài ví dụ về sự phát triển trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và đời sống nhân dân…của nước ta hiện nay. Trong mỗi ví dụ ấy, cần nói rõ nội dung sự phát triển là gì?

  Hướng dẫn giải:
  Trong lĩnh vực nông nghiệp: Có sự xuất hiện của các công cụ mới (máy cày, máy gặt, máy tuốt lúa…) trợ giúp và thay thế dần việc lao động bằng sức người và phát tiển về khoa học kĩ thuật.

  Trong lĩnh vực công nghiệp: Tự động hóa các dây chuyền sản xuất, xuất hiện các ngành nghề mời như công nghệ thông tin, công nghiệp hóa dầu…để phục vụ cho nhu cầu trong nước và hướng đến xuất khẩu.

  Trong đời sống nhân dân: cuộc sống ngày càng được cải thiện và nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần ( nhiều gia đình đều đã có tivi, tủ lạnh, máy giặt…., trẻ em được đến trường, có nhiều hoạt động vui chơi lành mạnh.

  Trình độ dân trí cũng không ngừng được nâng lên (có nhiều tri thức trẻ, tài năng…). Ý thức người dân cũng dần thay đổi.

  Câu 6: Hãy sắp xếp các hiện tượng sau đây theo các hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất từ thấp đến cao?

  • Sự dao động của con lắc
  • Sự biến đổi của công cụ lao động từ đồ đá đến kim loại
  • Ma sát sinh ra nhiệt
  • Chim bay
  • Sự chuyển hóa của các chất hóa học
  • Cây cối ra hoa, kết quả
  • Nước bay hơi
  • Sự trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường
  • Sự thay đổi của các chế độ xã hội từ cộng sản nguyên thủy đến nay.
  Hướng dẫn giải:
  Sắp xếp các hiện tượng sau đây theo các hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất từ thấp đến cao:

  • Vận động cơ học: Chim bay và sự dao động của con lắc
  • Vân động vật lí: Ma sát sinh ra nhiệt và nước bay hơi
  • Vận động hóa học: Sự chuyển hóa của các chất hóa học
  • Vận động sinh học: Sự trao dổi chất giữa cơ thể với môi trường và cây cối ra hoa, kết quả.
  • Vận động xã hội: Sự biến đổi của công cụ lao động từ đồ đá đến kim loại và sự thay đổi của các chế độ xã hội từ cộng sản nguyên thủy đến nay.