Bài 31.2 Trang 43 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Phát biểu không đúng là :
  A. Hiđro có thể kết hợp với nguyên tố oxi trong một số oxit kim loại.
  B. Hiđro có thể tác dụng với một số oxit kim loại ở nhiệt độ cao.
  C. Hiđro có nhiều ứng dụng, chủ yếu do tính chất nhẹ, có tính khử và khi cháy toả nhiều nhiệt.
  D. Hiđro có thè tác dụng với tất cả oxit kim loại ở nhiệt độ cao.
  Trả lời
  Phương án D