Bài 31.4 Trang 43 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Hỗn hợp khí H2 và khí O2 khi cháy lại gây tiếng nổ vì
  A. hiđro cháy mãnh liệt trong oxi.
  B. phản ứng này toả nhiều nhiệtỄ
  C. thể tích nước mới tạo thành bị dãn nở đột ngôt, gây ra sư chấn đông không khí, đo là tiếng nổ mà ta nghe được.
  D. hiđro và oxi là hai chất khí, nên khi cháy gây tiếng nổ.
  Trả lời
  Phương án C