Bài 31.5 Trang 44 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Trong vỏ Trái Đất, hiđro chiếm 1% về khối lượng và silic chiếm 26% về khối lượng. Hỏi nguyên tố nào có nhiều nguyên tử hơn trong vỏ Trái Đất ?
  Trả lời
  Đặt khối lượng vỏ trái đất là x gam:
  \({m_H} = {x \over {100}}gam \to {n_H} = {x \over {100 \times 1}}mol\)
  \({m_{Si}} = {{26x} \over {100}}gam \to {n_{Si}} = {{26x} \over {100 \times 28}}mol\)
  \({{{n_H}} \over {{n_{Si}}}} = {x \over {100}} \times {{28 \times 100} \over {26x}} = {{28} \over {26}} = {{14} \over {13}}\)
  \({n_H} = {{14} \over {13}}{n_{Si}} \to \) Số nguyên tử của hidro nhiều hơn số nguyên tử của silic.