Bài 32.11 Trang 46 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Người ta điều chế được 24 g đồng bằng cách dùng hiđro khử đồng(II) oxit.
  a) Khối lượng đồng(II) oxit bị khử là
  A. 15 g. B. 45 g. C. 60 g. D. 30 g.
  b) Thể tích khí hiđro (đktc) đã dùng là
  A. 8,4 lít. B. 12,6 lít. C. 4,2 lít. D. 16,8 lít.
  Trả lời
  a) Phương án D.
  \({n_{Cu}} = {{24} \over {64}} = 0,375(mol)\)
  Phương trình hóa học :
  \(CuO\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{H_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow Cu\,\,\, + {H_2}O\)
  1 mol 1 mol 1 mol
  x mol \(\leftarrow \) y mol\( \leftarrow \) 0,375 mol
  x = 0,375 mol; y = 0,375 mol
  Khối lượng CuO bị khử là: 0,375 x 80 = 30(g)
  b) Phương án A.
  \({V_{{H_2}}}\) cần dùng : 0,375 x 22,4 = 8,4 (lít).