Bài 32.2 Trang 45 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Thực hiện các thí nghiệm sau :
  (1) Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2.
  (2) Cho khí CO qua sắt(III) oxit nung nóng.
  (3) Đốt cháy Mg trong bình đựng khí CO2.
  (4) Đốt cháy Fe trong bình đựng khí Cl2.
  (5) Sục khí SO2vào dung dịch NaOH.
  Số thí nghiệm có xảy ra phản ứng oxi hoá - khử là
  A. 3. B. 4 C. 5. D. 2.
  Trả lời
  Phương án A. Đó là các thí nghiệm (2), (3), (4).