Bài 32.3 Trang 45 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Cho các sơ đồ phản ứng :
  (1) H2 + Fe2O3 —----> Fe + H2O (4) Al + CuO —---------> Cu + Al2O3
  (2) CO + Fe2O3 -------- > Fe + CO2 (5) Al + Fe2O3 -----------> Fe + Al2O3
  (3) C + H2O —------> CO + H2 (6) C + CO2 —--------> CO
  a) Hãy lập các phương trình hoá học của các phản ứng trên.
  b) Quá trình nào được gọi là sự khử ? Quá trình nào được gọi là sự oxi hoá ?
  c) Trong các phản ứng trên, phản ứng .nào là phản ứng oxi hoá - khử ? Vì sao ? Chất nào là chất khử, chất nào là chất oxi hoá ?
  Trả lời
  a) \(3{H_2} + F{e_2}{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow {\rm{ 2}}Fe + {\rm{3}}{H_2}O(1)\)
  \(3CO + F{e_2}{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2Fe + 3C{O_2}(2)\)
  \(C + {H_2}O\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow CO + {H_2}(3)\)
  \(2Al + 3CuO\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow A{l_2}{O_3} + 3Cu(4)\)
  \(2Al + F{e_2}{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2Fe + A{l_2}{O_3}(5)\)
  \(C + C{O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2CO(6)\)
  b)
  01.png
  02.png

  Những phản ứng trên là phản ứng oxi hóa -khử, trong phản ứng xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử.