Bài 33.11 Trang 48 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Điện phân hoàn toàn 2 lít nước ở trạng thái lỏng (biết khối lượng riêng D của nước là 1 kg/lít), thể tích khí hiđro và thể tích khí oxi thu được (ở đktc) lần lượt là
  A. 1244,4 lít và 622,2 lít. B. 3733,2 lít và 1866,6 lít.
  C. 4977,6 lít và 2488,8 lít. D. 2488,8 lít và 1244,4 lít.
  Trả lời
  Phương trình hóa học của phản ứng điện phân nước :
  \(2{H_2}O\buildrel {dienphan} \over\longrightarrow 2{H_2}\,\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{O_2}\)
  2 mol 2 mol 1 mol
  \(\left( {{{2 \times 1000} \over {18}}} \right)mol\) x mol y mol
  \(x = {{2 \times 2 \times 1000} \over {18 \times 2}} = 111,11(mol)\)
  \(y = {{2 \times 1000} \over {18 \times 2}} = 55,555(mol)\)
  \({V_{{H_2}}}\) sinh ra là : 111,11 x 22,4 = 2488,8( lít)
  \({V_{{O_2}}}\) sinh ra là : 55.555 x 22,4 = 1244,4 (lít).