Bài 36.1 Trang 48 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Cho các oxit: CaO ; Al2O3 ; N2O5, CuO ; Na2O ; BaO ; MgO ; P2O5 ; Fe3O4 ; K2O. Số oxit tác dụng với nước tạo ra bazơ tương ứng là
  A. 3. B. 4. C. 5. D. 2.
  Trả lời
  Phương án B.
  Đó là các oxit CaO, Na2O, BaO; K2O.