Bài 36.11 Trang 50 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đốt cháy 10 cm3 khí hiđro trong 10 cm3 khí oxi. Biết các thể tích khí đo cùng ở 100°C và áp suất khí quyển. Thể tích chất khí còn lại sau phản ứng là
  A. 5 cm3 hiđro.
  B. 10 cm3 hiđro.
  C. chỉ có 10 cm3 hơi nước
  D. 5 cm3 oxi.
  Trả lời
  Phương án D.
  Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ (100°C ) và áp suất (khí quyển) nên tỷ lệ thể tích bằng tỷ lệ số mol :
  \(2{H_2} + {O_2} \to 2{H_2}O\)
  (khí) (Khí) (hơi)
  2V V 2V (Theo phương trình )
  10 cm3 10 cm3
  Như vậy chất khí sau phản ứng còn dư 5 cm3 oxi và sinh ra 10 cm3 hơi nước .