Bài 36.3 Trang 49 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Có ba chất gồm MgO, N2O5, K2O đựng riêng biệt trong ba lọ bị mất nhãn. Để nhận biết các chất trên, ta dùng thuốc thử là
  A. nước.
  B. nước và phenolphtalein.
  C. dung dịch HCl.
  D. dung dịch H2SO4.
  Trả lời
  Phương án B.
  MgO không tan trong nước, N2O5 tan trong nước tạo thành axit HNO3 không làm đổi màu phenolphtalein, BaO tan trong nước thành dung dịch Ba(OH)2 làm phenolphtalein chuyển thành màu hồng.
  \({N_2}{O_5} + {H_2}O \to 2HN{O_3}\)
  \(BaO + {H_2}O \to Ba{(OH)_2}\)