Bài 36.7 Trang 49 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Dưới đây cho một số nguyên tố hoá học :
  Natri, đồng, photpho, magie, nhôm, cacbon, lưu huỳnh.
  a) Viết công thức các oxit của những nguyên tố trên theo hoá trị cao nhất của chúng.
  b) Viết phương trình hoá học của phản ứng giữa các oxit trên (nếu có) với nước.
  c) Dung dịch nào sau phản ứng làm đổi màu giấy quỳ tím ?
  Trả lời
  a) Công thức các oxit theo hoá trị cao nhất của natri, đồng, photpho, magie. nhôm, cacbon, lưu huỳnh là : Na2O, CuO, P2O5, MgO, Al2O3, CO2, SO3.
  - Các oxit hoà tan vào nước : Na2O, P2O5, CO2, SO3 :
  \((1)N{a_2}O + {H_2}O \to 2NaOH\)
  \((2){P_2}{O_5} + 3{H_2}O \to 2{H_3}P{O_4}\)
  \((3)C{O_2} + {H_2}O \to {H_2}C{O_3}\)
  \((4)S{O_3} + {H_2}O \to {H_2}S{O_4}\)
  - Các oxit không hoà tan vào nước : CuO, MgO, Al2O3.
  Dung dịch sau phản ứng làm đổi màu giấy quỳ tím thành xanh : (1).
  Dung dịch sau phản ứng làm đổi màu giấy quỳ tím thành đỏ : (2), (3), (4).