Bài 37.10 Trang 51 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Hãy dẫn ra một phương trình hoá học đối với mỗi loại phản ứng sau và cho biết phản ứng hoá học thuộc loại nào ?
  a) Oxi hoá một đơn chất bằng oxi ;
  b) Khử oxit kim loại bằng hiđro ;
  c) Đẩy hiđro trong axit bằng kim loại;
  d) Phản ứng giữa oxit bazơ với nước ;
  e) Phản ứng giữa oxit axit với nước.
  Trả lời
  a) Oxi hoá đơn chất bằng oxi, thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử.
  Thí dụ : \(3Fe + {O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow F{e_3}{O_4}\)
  b) Khử oxit kim loại bằng hiđro, thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử.
  Thí dụ : \(F{e_2}{O_3} + 3{H_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2Fe + 3{H_2}O\)
  c) Đẩy hiđro trong axit bằng kim loại, thuộc loại phản ứng thế.
  Thí dụ : \(Zn + 2HCl \to ZnC{l_2} + {H_2}\)
  d), e) Phản ứng giữa oxit axit, oxit bệảzơ với nước, thuộc loại phản ứng hoá hợp.
  Thí dụ : \(C{O_2} + {H_2}O \to {H_2}C{O_3}\)
  \(CaO + {H_2}O \to Ca{(OH)_2}\)