Bài 37.12 Trang 51 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Trong các oxit sau đây, oxit nào tác dụng được với nước ? Viết phương trình hoá học và gọi tên sản phẩm tạo thành : SO2, PbO, K2O, BaO, N2O5, Fe2O3.
  Trả lời
  Những oxit tác dụng với nước : SO2, K2O, BaO, N2O5.
  Oxit tác dụng với nước tạo axit tương ứng :
  \(S{O_2} + {H_2}O \to {H_2}S{O_3}\) : Axit sunfurơ
  \({N_2}{O_5} + {H_2}O \to 2HN{O_3}\) : Axit nitric
  Oxit tác dụng với nước tạo bazơ tương ứng :
  \({K_2}O + {H_2}O \to 2KOH + Q\): Kali hiđroxit
  \(BaO + {H_2}O \to Ba{(OH)_2} + Q\) : Bari hiđroxit.