Bài 37.18 Trang 52 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Viết công thức của các muối sau đây :
  a) Kali clorua ; b) Canxi nitrat; c) Đồng sunfat; d) Natri sunfit:
  e) Natri nitrat; f) Canxi photphat; g) Đồng cacbonat.
  Trả lời
  Công thức của các muối :
  a) KCl ; b) Ca(NO3)2 ; c) CuSO4 ; d) Na2SO3;
  e) NaNO3 ; f) Ca3(PO4)2 ; g) CuCO3.