Bài 37.3 Trang 50 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Có 3 chất rắn là Cu, Al, CuO đựng riêng biệt trong 3 lọ bị mất nhãn. Để nhận biết 3 chất rắn trên, ta dùng thuốc thử là
  A. dung dịch NaOH.
  B. dung dịch CuSO4.
  C. dung dịch HCl.
  D. khí H2.
  Trả lời
  Phương án C.
  Khi cho từng chất tác dụng với dung dịch HCl :
  - Chất không tác dụng (không tan) là Cu.
  - Chất tan, cho khí bay ra là Al : \(2Al + 6HCl \to 2AlC{l_3} + 3{H_2} \uparrow \)
  - Chất tan nhưng không có khí thoát ra và tạo thành dung dịch màu xanh là CuO :
  \(CuO + 2HCl \to CuC{l_2} + {H_2}O\)