Bài 38.14 Trang 54 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Hãy nêu phương pháp nhận biết các khí: cacbon đioxit, oxi, nitơ, hiđro
  Trả lời
  - Khí nào làm than hồng cháy sáng là khí oxi.
  Khí nào làm tắt ngọn nến đang cháy và làm đục nước vôi trong là khí cacbon đioxit (CO2).
  \(C{O_2} + Ca{(OH)_2} \to CaC{O_3} \downarrow + {H_2}O\)
  - Khi đưa que đóm đang cháy vào các khí, khí nào cháy được với ngọn lửa màu xanh, đó là khí hiđro. Hoặc có thể cho các khí còn lại qua CuO nung nóng, khí nào làm đổi màu CuO là khí hiđro.
  \(CuO\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,\,{H_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow Cu\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,{H_2}O\)
  (màu đen) (màu đỏ)
  - Khí nào làm tắt ngọn nến đang cháy và không làm đục nước vôi trong là khí nitơ.