Bài 38.18 Trang 54 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Cho 3,6 g một oxit sắt yào dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 6,35 g một muối sắt clorua. Hãy xác định công thức phân tử của oxit sắt.
  Trả lời
  Cách I : Đặt công thức phân tử oxit sắt là FexOy
  Phương trình hoá học của phản ứng :
  \(F{e_x}{O_y}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,2yHCl \to \,\,\,xFeC{l_{2y/x}}\,\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,y{H_2}O\)
  (56x+16y)g \(x(56 + 71{y \over x})g\)
  Vậy công thức oxit sắt là FeO.
  Cách 2 . Đặt công thức oxit sắt là Fe2Ox
  Phương trình hoá học của phản ứng:
  \(F{e_2}{O_x} + 2xHCl \to 2FeC{l_x} + x{H_2}O\)
  Dựa vào phương trình trên, ta có :
  3,6 x 2(56+35,5x)=6,35(112+16x)
  308x=616 -----> x=2
  Công thức của oxit sắt là Fe2O2, giản ước ta có công thức phân tử của oxit sắt là FeO.
  Cách 3 : Giải theo số mol FexOy hoặc số mol muối sắt clorua
  Đặt công thức oxit sắt là FexOy
  \({n_{F{e_x}{O_y}}} = {{3,6} \over {56x + 16y}}(mol)\)
  Phương trình hoá học của phản ứng :
  \(F{e_x}{O_y}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,2yHCl \to \,\,\,xFeC{l_{2y/x}}\,\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,y{H_2}O\)
  \({{3,6} \over {56x + 16y}}mol\) \({{3,6x} \over {56x + 16y}}mol\)
  \({m_{FeC{l_{2y/x}}}} = {{3,6x} \over {56x + 16y}} \times (56 + {{71y} \over x}) = 6,35(g)\)
  \( \to x = y\)
  Công thức phân tử oxit sắt là FeO.