Bài 38.19 Trang 54 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Cho dòng khí H2 dư qua 24 g hỗn hợp hại oxit CuO và Fe2O3 nung nóng. Tính khối lượng Fe và Cu thu được sau phản ứng. Biết rằng mFe2O3 : mCuO = 3:1
  Trả lời
  mFe2O3 : mCuO = 3:1 \( \to {m_{F{e_2}{O_3}}} = {{24 \times 3} \over {(1 + 3)}} = 18(g)\)
  \( \to {n_{F{e_2}{O_3}}} = 0,1125mol\)
  \({m_{CuO}} = 24 - 18 = 6(g) \to {n_{CuO}} = 0,075mol\)
  Phương trình hóa học của phản ứng:
  \(F{e_2}{O_3} + 3{H_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2Fe + 3{H_2}O\)
  1 mol 2 mol
  0,1125mol 0,225mol
  \({m_{Fe}} = 0,225 \times 56 = 12,6(g)\)
  \(CuO + {H_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow Cu + {H_2}O\)
  1 mol 1 mol
  0,075mol 0,075mol
  \({m_{Cu}} = 0,075 \times 64 = 4,8(g)\)