Bài 38.20 Trang 55 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Cho 10,4 g oxit của một nguyên tố kim loại hoá trị II tác dụng với dung dịch HCl dư, sau phản ứng tạo thành 15,9 g muối. Xác định nguyên tố kim loại.
  Trả lời
  Gọi M là kí hiệu, nguyên tử khối của kim loại, công thức phân tử của oxit là MO.
  Phương trình hoá học của phản ứng:
  \(MO\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,2HCl \to MC{l_2}\,\,\,\,\,\,\,\, + {H_2}O\)
  (M+16)g (M+71)g
  10,4g 15,9g
  Theo phương trình hoá học trên ta có :
  15,9 x (M + 16 ) =10,4 x (M+71) ---> M=88 (Sr)
  Nguyên tố kim loại là stronti (Sr)