Bài 4.1 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Điền tên hạt tạo thành nguyên tử vào các câu sau đây (chép vào vở bài tập) :
  a) ........ và ....... có điện tích như nhau, chỉ khác dấu.
  b) ......... và ......... có cùng khối lượng, còn .......... có khối lượng rất bé, không đáng kể.
  c) Những nguyên tử cùng loại có cùng số .......... trong hạt nhân.
  d) Trong nguyên tử ........... luôn chuyển động rất nhanh và sắp xếp thành từng lớp.
  Trả lời :
  a) Proton và electron ;
  b) Proton và nơtron, electron ;
  c) Proton ;
  d) Các electron.