Bài 4.2 trang 5 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Có thể dùng các cụm từ sau đây để nói về nguyên tử :
  A.Vô cùng nhỏ
  B. Trung hoà về điện
  C. Tạo ra các chất
  D. Không chia nhỏ hơn trong phản ứng hoá học( 1 )
  Hãy chọn cụm từ phù hợp (A, B, C hay D ?) với phần còn trống trong câu :
  "Nguyên tử là hạt ............ , vì số electron có trong nguyên tử bằng đúng số
  proton trong hạt nhân".
  Trả lời :
  Cụm từ B. (Mỗi electron mang điện tích (-), mỗi proton mang điện tích (+) nên về số trị : tổng điện tích âm bằng tổng điện tích dương.)