Bài 42.2 Trang 57 Sách bài tập (SBT) Hoá học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Trong phòng thí nghiệm có các lọ đựng dung dịch NaCl, H2SO4, NaOH có cùng nồng độ là 0,5M.
  a) Lấy một ít mỗi dung dịch trên vào ống nghiệm riêng biệt. Hỏi phải lấy như thế nào để có số mol chất tan có trong mỗi ống nghiệm là bằng nhau ?
  b) Nếu thể tích dung dịch có trong mỗi ống nghiệm là 5 ml, hãy tính số gam chất tan có trong mỗi ống nghiệm.
  Trả lời
  a) Phải lấy thế nào để có số mol các chất tan là bằng nhau. Dựa vào công thức chuyển đổi
  \(n = {{{C_M} \times V} \over {1000}}\)
  Biết \({{C_M}}\) = 0,5M. Muốn có số mol (n) bằng nhau thì V phải bằng nhau. Vậy, muốn có số mol chất tan trong mỗi ống nghiệm là bằng nhau, ta phải lấy thể tích các dung dịch bằng nhau vào các ống nghiệm.
  b) Khối lượng chất tan có trong mỗi ống nghiệm :
  Số mol chất tan có trong dung dịch của mỗi ống nghiệm là :
  \(n = {{0,5 \times 5} \over {1000}} = 0,0025(mol)\)
  Khối lượng các chất là :
  \({m_{NaCl}} = 58,5 \times 0,0025 = 0,14625(g)\)
  \({m_{{H_2}S{O_4}}} = 98 \times 0,0025 = 0,245(g)\)
  \({m_{NaOH}} = 40 \times 0,0025 = 0,10(g)\)