Bài 43.2 Trang 59 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Từ dung dịch NaCl 1M, hãy trình bày cách pha chế 250 ml dung dịch NaCl 0,2M.
  Trả lời
  Pha chế 250 ml dung dịch NaCl 0,2M :
  - Phần tính toán :
  + Tìm số mol NaCl có trong dung dịch cần pha chế :
  \({n_{NaCl}} = {{0,2 \times 250} \over {1000}} = 0,05(mol)\)
  + Tìm thể tích dung dịch NaCl 1M trong đó có hoà tan 0,05 mol NaCl
  \({V_{{\rm{dd}}}} = {{1000 \times 0,05} \over 1} = 50(ml)\)
  -Phần pha chế :
  + Đong lấy 50 ml dung dịch NaCl 1M cho vào bình tam giác.
  + Thêm dần dần nước cất vào bình cho đủ 250 ml. Lắc đểu, ta được 250 ml dung dịch NaCl 0,2M cần pha chế.