Bài 43.6 Trang 59 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Có những dung dịch ban đầu như sau :
  a) NaCl 2M ;
  b) MgSO4 0,5M.
  c) KNO3 4M ;
  Làm thế nào có thể pha chế được những dung dịch theo những yêu cầu sau :
  - 500 ml dung dịch NaCl 0,5M ;
  - 2 lít dung dịch MgSO4 0,2M ;
  - 50 ml dung dịch KNO3 0,2M.
  Trả lời
  a) Pha chế 500 ml dung dịch NaCl 0,5M từ dung dịch NaCl 2M :
  - Phần tính toán :
  + Tim số mol NaCl có trong 500 ml dung dịch cần pha chế :
  \({n_{NaCl}} = {{0,5 \times 500} \over {1000}} = 0,25(mol)\)
  + Tim thể tích dung dịch NaCl 2M trong đó có hoà tan 0,25 moỉ.
  - Phần pha chế:
  + Đong lấy 125 ml dung dịch NaCl 2M cho vào bình tam giác.
  + Thêm từ từ nước cất vào bình cho đủ 500 ml. Lắc đều, ta được 50C dung dịch NaCl 0,5M cần pha chế.
  b) và c) : Cách pha chế 2 lít dung dịch MgSO4 0,2M và 50 ml dung dịch KNO3 0,2M tương tự phẩn a) của bài tập này.