Bài 5.5 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Hai nguyên tử magie nặng bằng mấy nguyên tử oxi ?
  Trả lời
  Khối lượng của hai nguyên tử magie bằng :
  2 X 24 = 48 (đvC)
  Số nguyên tử oxi nặng bằng hai nguyên tử magie là :
  48.: 16 = 3