Bài 5.8 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Cho biết thành phần hạt nhân của năm nguyên tử như sau :
  (1) (2) (3)
  (6p + 6n), (20p + 20n), (6p + 7n)
  (4) (5)
  (20p + 22n) (20p + 23n)
  a) Năm nguyên tử này thuộc hai, ba, bốn hay năm nguyên tố hoá học ?
  b) Viết tên, kí hiệu hoá học và nguyên tử khối của mỗi nguyên tố.
  c) Vẽ sơ đồ đơn giản của nguyên tử mỗi nguyên tố (xem lại bài tập 4.6*).
  Trả lời
  a) Năm nguyên tử thuộc hai nguyên tố hoá học.
  b) Tên nguyên tố : cacbon và canxi, kí hiệu : c và Ca, nguyên tử khối': 12 và 40.
  c)
  01.png