Bài 6.6 trang 9 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tính phân tử khối của sáu chất nói tới trong bài tập 6.5.
  Phân tử chất nào nặng nhất, chất nào nhẹ nhất ?
  Trả lời
  Phân tử khối của :
  a) Khí ozon bằng : 3 X 16 = 48 (đvC)
  b) Axit photphoric bằng : 3 + 31 + 4 X 16 = 98 (đvC)
  c) Chất natri cacbonat bằng : 2 X 23 + 12 + 3 X 16 = 106 (đvC)
  d) Khí fio bằng : 2 X 19 = 38 (đvC)
  e) Rượu etylic bằng : 2 X 12 + 6+ 16 = 46 (đvC)
  f) Đường bằng : 12 X 12 + 22 + 11 X 16 = 342 (đvC)
  Phân tử đường nặng nhất, phân tử khí fio nhẹ nhất.