Bài 6: Các nước châu Phi - Lịch sử 9

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết

  I. Tình hình chung

  • Sau chiến tranh thế giới thứ hai phong trào đòi độc lập, xóa bỏ chủ nghĩa thực dân cũ ở Châu Phi diễn ra sôi nổi được gọi là “Lục địa mới trổi dậy“ và sớm nhất ở Bắc Phi như:
   • Ai Cập: binh biến (7/1952), dẫn đến thành lập Cộng Hòa Ai Cập (18/6/1953).
   • An-giê-ri 1954-1962
   • 1960 Năm Châu Phi có 17 nước độc lập làm tan rã hệ thống thuộc địa của đế quốc.
   • 1975 hệ thống thuộc địa của Bồ Đào Nha tan rã, các nước độc lập như Ăng-gô-la, Mô-dăm-bích, Ghi-nê-Bít-xao.
  • Thủ tiêu chế độ phân biệt chủng tộc A-pac-thai ở Nam Phi 1993.
  • Sau khi giành độc lập xây dựng và phát triển đất nước, thu nhiều thành tựu nhưng vẫn đói nghèo, lạc hậu.
  • Từ những năm 80 của thế kỷ XX Châu Phi gặp khó khăn: sự đe dọa của chủ nghĩa thực dân mới, xung đột, nội chiến, đói nghèo, bệnh tật, nợ nước ngoài và bùng nổ dân số.
  • Tổ chức thống nhất Châu Phi nay gọi là Liên minh Châu Phi-AU
  II. Cộng hòa Nam Phi

  1. Cộng hòa Nam Phi ở cực nam châu Phi

  • 1662 Hà Lan lập ra xứ thuộc địa Kếp.
  • Đầu thế kỷ XIX Anh chiếm, 1910 lập Liên bang Nam Phi.
  • 1961 Cộng hòa Nam Phi độc lập.
  • Chính quyền thực dân da trắng thi hành chính sách phân biệt chủng tộc A-pac-thai rất tàn bạo.
  2. Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc

  • Đấu tranh dưới nhiều hình thức như đấu tranh chính trị, hợp pháp, thương lượng.
  • Dưới sự lãnh đạo của Đại Hội dân tộc Phi-ANC do Nen-sơn Man-đê-la lãnh đạo đã giành nhiều thắng lợi.
  • 1993 chính quyền của người da trắng xỏa bỏ chế độ A-pac-thai, trả tự do cho ô Nen-sơn Man-đê-la.
  • Nen-sơn Man-đê-la trở thành tổng thống người da đen đầu tiên
  3. Kết quả và ý nghĩa

  • Lãnh đạo Nen-sơn Men-đê-la được trả tự do và là tổng thống người da đen đầu tiên.
  • ANC và Đảng Cộng sản Nam Phi được hoạt động hợp pháp
  • Xóa bỏ tòan bộ chế độ phân biệt chủng tộc.
  • Hiện nay phát triển kinh tế với chiến lược kinh tế vĩ mô (6/1996),tăng trưởng, việc làm và phân phối lại.
  ► So sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi và Mỹ La Tinh

  CHÂU PHI MỸ LA TINH
  Giai cấp lãnh đạo Tư sản dân tộcVô sản và tư sản dân tộc
  Nhiệm vụ cách mạngChống chủ nghĩa thực dân cũ Chống chủ nghĩa thực dân mới
  Hình thức đấu tranhĐấu tranh chính trị, hợp pháp, thương lượngPhong phú như bãi công, nổi dậy, đấu tranh vũ trang, nghị trường
  Sự phát triển đất nước sau khi giành độc lậpHầu hết các nước gặp khó khănBộ mặt các nước thay đổi khác trước, một số trở thành nước công nghiệp mới như Bra xin, Mê-hi-cô