Bài 8.2 trang 10 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Theo sơ đồ nguyên tử các nguyên tố cho trong bài tập 8.1, hãy chỉ ra :
  Nguyên tử những nguyên tố nào có sự sắp xếp electron giống nhau về :
  a) Số lớp electron (mấy lớp).
  b) Số electron lớp ngoài cùng (mấy electron)
  Trả lời
  a) Nguyên tử các nguyên tố liti, oxị và flo giống nhau về số lớp electron,
  cùng có hai lớp. Nguyên tử các nguyên tố natri, lưu huỳnh và clo giống
  nhau, cùng có ba lớp electron.
  b) Nguyên tử các nguyên tố liti, natri và kali giống nhau về số electron ở
  lớp ngoài cùng, đều có 1 e. Nguyên tử các nguyên tố clo và fio giống nhau
  đều có 7 e ở lớp ngoài cùng.
  Nguyên tử các nguyên tố lưu huỳnh và oxi giống nhau đều có 6 e ở lớp
  ngoài cùng.