Bài 9.3 trang 12 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Cho công thức hoá học một số chất như sau :
  A . Axit sunfuhidric : H2S.
  B . Kali oxit: K2O.
  C. Liti hiđroxit: LiOH.
  D. Magie cacbonat : MgCO3.
  Hãy nêu những gì biết được về mỗi chất.
  Trả lời
  a) Axit suníuhiđric do hai nguyên tố là H và s tạo ra.
  Trong một phân tử có 2H và 1SẾ Phân tử khối bằng : 2 + 32 = 34 (đvC).
  b) Kali oxit do hai nguyên tố là K và o tạo ra.
  Trong một phân tử có 2K và 1O.
  Phân tử khối bằng : 2 X 39 + 16 = 94 (đvC).
  c) Liti hiđroxit do ba nguyên tố là Li, o và H tạo ra. Trong một phân tử có 1Li, 1O và 1H.
  Phân tử khối bằng : 7 + 16 + 1 = 24 (đvC).
  d) Magie cacbonat do ba nguyên tố là Mg, c và o.
  Trong một phân tử có 1Mg, 1C và 3O. Phân tử khối bằng :
  24+ 12 + 3 X 16 = 84 (đvC).