Bài Ôn tập chương 4 - Giải tích 12

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  A. Tổng hợp kiến thức

  Số phức
  • Mỗi biểu thức dạng $a+bi$, $( a,b \in R,i^{2}=-1 )$ là một số phức.
  • a gọi là phần thực của số phức $a+bi$.
  • b gọi là phần ảo của số phức $a+bi$.
  • Ký hiệu tập số phức: $C$
  • $a+bi=c+di<=> a=c , b=d$
  Các phép tính với số phức
  • Phép cộng và phép trừ
  $(a+bi)+(c+di)=(a+c)+(b+d)i$
  $(a+bi)-(c+di)=(a-c)+(b-d)i$​
  • Phép nhân
  $(a+bi)(c+di)=(ac-bd)+(ad+bc)i$​
  • Phép chia
  $z=\frac{c+di}{a+bi}$​
  • Tổng của một số phức với số phức liên hợp của nó bằng hai lần phần thực của số phức đó.
  $z+\overline{z}=(a+bi)+(a-bi)=2a$​
  • Tích của một số phức với số phức liên hợp của nó bằng bình phương môđun của số phức đó.
  $z.\overline{z}=(a+bi).(a-bi)=a^{2}-(bi)^{2}=a^{2}+b^{2}=\left | z \right |^{2}$​

  III. Phương trình bậc hai với hệ số thực

  Cho phương trình bậc hai $ax^{2}+bx+c=0$, với $a,b,c \in R,a\neq 0 $.
  Xét $\Delta =b^{2}-4ac$
  • $\Delta = 0$ => Phương trình có một nghiệm thực là: $x=-\frac{b}{2a}$.
  • $\Delta > 0$ => Phương trình có hai nghiệm thực là: $x_{1},_{2}=\frac{-b\pm \sqrt{\Delta }}{2a}$.
  • $\Delta < 0$ => Phương trình vô nghiệm.
  B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI
  Câu 2: Trang 143-sgk giải tích 12
  Thế nào là phần thực phần ảo, mô đun của một số phức? Viết công thức tính mô đun của số phức theo phần thực phần ảo của nó?

  Câu 3: Trang 143-sgk giải tích 12
  Tìm mối liên hệ giữa khái niêm mô đun và khái niệm giá trị tuyệt đối của số thực.

  Câu 4: Trang 143-sgk giải tích 12
  Nêu định nghĩa số phức liên hợp với số phức $z$. Số phức nào bằng số phức liên hợp của nó?

  Câu 1: Trang 143-sgk giải tích 12
  Số phức thỏa mãn điều kiện nào thì có điểm biểu diễn ở phần gạch chéo trong các hình $a, b , c$?
  [​IMG]
  Câu 5: Trang 143-sgk giải tích 12
  Trên mặt phẳng tọa độ, tìm tập hợp biểu diễn của các số phức $z$ thỏa mãn điều kiện:
  a) Phần thực của $z$ bằng $1$.
  b) Phần ảo của $z$ bằng $-2$.
  c) Phần thực của z thuộc đoạn $[-1; 2]$, phần ảo của z thuộc đoạn $[0; 1]$.
  d) $|z|\leq 2$

  Câu 6: Trang 143-sgk giải tích 12
  Tìm các số thực x, y sao cho:
  a) $3x+yi=2y+1+(2-x)i$
  b) $2x+y-1=(x+2y-5)i$

  Câu 7: Trang 143-sgk giải tích 12
  Chứng tỏ rằng với mọi số thực z, ta luôn có phần thực và phần ảo của nó không vượt quá mô đun của nó.

  Câu 8: Trang 143-sgk giải tích 12
  Thực hiện các phép tính sau:
  a) $(3 + 2i)[(2 – i) + (3 – 2i)]$
  b) $(4-3i)+\frac{1+i}{2+i}$
  c) $(1 + i)^{2}– (1 – i)^{2}$
  d) $\frac{3+i}{2+i}-\frac{4-3i}{2-i}$

  Câu 9: Trang 144-sgk giải tích 12
  Giải tích phương trình sau trên tập số phức
  a) $(3 + 4i)x + (1 – 3i) = 2 + 5i$
  b) $(4 + 7i)x – (5 – 2i) = 6ix$

  Câu 10: Trang 144-sgk giải tích 12
  Giải các phương trình sau trên tập số phức
  a) $3x^{2} + 7x + 8 = 0$
  b) $x^{4} – 8 = 0$
  c) $x^{4}– 1 = 0$

  Câu 11: Trang 144-sgk giải tích 12
  Tìm hai số phức, biết tổng của chúng bằng 3 và tích của chúng bằng 4.

  Câu 12: Trang 144-sgk giải tích 12
  Cho hai số phức $z_{1}, z_{2}$. Biết rằng $z_{1}+ z_{2}$ và $z_{1}.z_{2}$ là hai số thực.
  Chứng minh rằng $z_{1}, z_{2}$ là hai nghiệm của một phương trình bậc hai với hệ số thực.

  Theo LTTK Education tổng hợp