Bài tập và thực hành 5 trang 73 SGK Tin học 11

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Mục đích, yêu cầu
  Làm quen với việc tìm kiếm, thay thể và biến đối xâu.
  2. Nội dung
  Bài 1.
  Nhập vào từ bàn phím một xâu. Kiểm tra xâu đó có phải là xâu đối xứng hay không. Xâu đôi xứng có tính chất đọc nó từ phải sang trái cũng như từ trái sang phải (còn được gọi là xâu palindrome).
  Hãy chạy thử chương trình sau:
  PHP:
  1. var i, x: byte;
  2. a, p: string; begin
  3. write('Nhap vao xau: ’); readln(a);
  4. X:= length(a); {xac dinh do dai xau}
  5. p: = ' ', {khoi tao xau rong} for i:= X downto 1 do
  6. p:= p+a[i]; {tao xau dao nguoc} if a= p then
  7. write('xau la palindrome') else
  8. write ( 'xau khong la palindrome' ) ,
  9. readln
  10. end.
  Hãy viết lại chương trình trên, trong đó không cần cỏ biến xâu p.
  Bài 2. Viết chương trình nhập từ bàn phím một xâu kí tự s và thông báo ra màn hình số lần xuất hiện của mỗi chữ cái tiếng Anh trong s (không phân biệt chữ hca hay chữ thường).
  Bài 3. Nhập vào từ bàn phím một xâu. Thay thế tất cả các cụm kí tự "anh" bằng cụm từ 'em'.