Bài toán có lời văn

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có bài toán:
  b1-tr-115-sgk-t1.jpg

  Phương pháp giải :

  - Đếm số người đang có.
  - Đếm số người đang đi tới.
  Điền các số vào chỗ trống để được đề toán.
  Cách giải :
  1 bạn, có thêm 3 bạn đang đi tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn ?

  Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có bài toán
  :

  b2-tr-115-sgk-t1.jpg
  Phương pháp giải :
  - Đếm số con thỏ đang có.
  - Đếm số con thỏ đang chạy tới.
  Điền các số vào chỗ trống để được đề toán.
  Cách giải :
  5 con thỏ, có thêm 4 con thỏ đang chạy tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu con thỏ ?

  Bài 3. Viết tiếp câu hỏi để có bài toán
  :

  b3-tr-116-sgk-t1.jpg
  Phương pháp giải :
  Dựa vào tranh vẽ, viết câu hỏi thích hợp.
  Cách giải :
  Có 1 gà mẹ và 7 gà con. Hỏi có tất cả bao nhiêu con gà ?

  Bài 4. Nhìn tranh vẽ, viết tiếp vào chỗ chấm để có bài toán:

  b4-tr-116-sgk-t1.jpg
  Phương pháp giải :
  - Đếm số chim trên cành và số chim bay đến thêm. Điền số thích hợp vào các chỗ chấm.
  - Viết câu hỏi phù hợp với hình vẽ.
  Cách giải :
  4 con chim đậu trên cành, có thêm 2 con chim bay đến. Hỏi có tất cả bao nhiêu con chim trên cành ?