Bắt đầu bằng việc tìm ra 1 điều bạn thực sự thích ở bản thân và nói ra điều đó.

 1. Tác giả: LTTK CTV07
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  luyen-thi-thu-khoa-bat-dau-1-dieu-ban-thich-o-ban-than-va-noi-no.jpg

  luyen-thi-thu-khoa-vn-shaved-ice.png To have energy and confidence beyond your limits, you need to be the biggest advocate for yourself.
  Để có năng lượng và sự tự tin vượt qua giới hạn của bản thân, bạn cần phải là người ủng hộ lớn nhất cho chính mình.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-shaved-ice.png It starts with positive thinking inside the mind that gives confidence to dare to try, fail and try again.
  Nó bắt đầu với suy nghĩ tích cực bên trong tâm trí mang lại sự tự tin để dám thử, thất bại và thử lại.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-shaved-ice.png Most people have negative thoughts about ourselves and it prevents us from becoming a better version.
  Hầu hết ai cũng đều có những suy nghĩ tiêu cực về bản thân và nó cản trở chúng ta trở thành một phiên bản tốt hơn.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-shaved-ice.png You can train yourself to reduce those negative thoughts with two simple steps:
  Bạn có thể rèn luyện bản thân để giảm bớt những suy nghĩ tiêu cực đó bằng hai bước đơn giản:
  luyen-thi-thu-khoa-vn-shaved-ice.png 1) Time yourself for what you've put in and
  1) Chấm công cho bản thân về những điều bạn đã nỗ lực vào và
  luyen-thi-thu-khoa-vn-shaved-ice.png 2) Be proud that you're brave enough to do it.
  2) Tự hào rằng bạn đã đủ dũng cảm để làm điều đó.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-shaved-ice.png Give yourself the confidence you try to give your friends if they need your support.
  Hãy tạo cho mình sự tự tin mà bạn cố gắng mang lại cho bạn bè nếu họ cần bạn hỗ trợ.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-shaved-ice.png Here's the mission for this week: Start by finding something you really like about yourself and saying it.
  Đây là nhiệm vụ cho tuần này: Bắt đầu bằng việc tìm ra 1 điều bạn thực sự thích ở bản thân và nói ra điều đó.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-shaved-ice.png Then, whenever you notice yourself thinking negatively about yourself, stop right away and replace it with something you really like about yourself.
  Sau đó, bất cứ khi nào bạn nhận thấy bản thân đang suy nghĩ tiêu cực về mình, hãy dừng lại ngay và thay thế bằng 1 điều bạn thực sự thích ở bản thân.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-shaved-ice.png Keep doing this and over time you will feel yourself becoming more active.
  Hãy tiếp tục làm điều này và theo thời gian, bạn sẽ cảm thấy bản thân trở nên tích cực hơn.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-shaved-ice.png Form your inner voice to create happiness and motivation for yourself!
  Hình thành tiếng nói bên trong của mình để tạo ra hạnh phúc và động lực cho chính mình!
  luyen-thi-thu-khoa-vn-shaved-ice.png The compliments of others may be encouraging but you will discover that when you can positively inspire yourself, your motivation will constantly grow.
  Những lời khen của người khác có thể khích lệ nhưng bạn sẽ phát hiện ra rằng khi bạn có thể truyền cảm hứng tích cực cho bản thân, động lực của bạn sẽ không ngừng phát triển.
  (From Thai Van Linh)

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU