Bé hơn. Dấu <

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Bài 2
  01.jpg
  Phương pháp giải :
  Xếp tương ứng một - một, ô nào còn thiếu thì có giá trị bé hơn.
  Cách giải :
  02.jpg
  Bài 3
  03.jpg
  Phương pháp giải :
  So sánh số chấm trong mỗi ô vuông rồi viết theo mẫu.
  Cách giải :
  04.jpg


  Bài 4

  05.jpg
  Phương pháp giải :
  So sánh các số, khi đếm xuôi thì số nào đếm trước có giá trị bé hơn.
  Điền dấu thích hợp vào ô trống.
  Cách giải :
  06.jpg
  Bài 5
  07.jpg
  Phương pháp giải :
  Chọn các số từ 1 đến 5 thỏa mãn điều kiện đề bài rồi nối theo mẫu.
  Cách giải :
  08.jpg