Building Vocabulary From Word Roots Level 5 - Guided Pratice Book - Timothy Rasinski - Nancy Padak - Rick M Newton - Evangeline Newton

  1. Tác giả: LTTK CTV07
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


    Building Vocabulary from Word Roots Level 5, tài liệu xây dựng hệ thống dạy từ vựng bằng cách sử dụng tiền và hậu tố, giúp bạn học được từ vựng một cách dễ hiểu nhất. Việc học từ vựng từ gốc rễ giúp bạn hiểu được gốc rễ và cấu thành của một từ vựng, ngoài ra còn giúp bạn hình thành được kĩ năng dự đoán được nghĩa của từ.

    09.jpg

    ✪ ✪ ✪ ✪ ✪