Các câu dưới đây đúng hay sai khi nói Mùa và độ dài ngày, đêm ở hai bán cầu trái ngược nhau

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Các câu dưới đây đúng hay sai ?
  a) Mùa và độ dài ngày, đêm ở hai bán cầu trái ngược nhau.
  O Đúng.
  O Sai.
  b) Ngày 22-6, ở mọi nơi trên Trái Đất đều có thời gian ban ngày dài nhất và thời gian ban đêm dài nhất trong năm.
  O Đúng.
  O Sai.
  c) Ngày 22-12, ở mọi nơi trên Trái Đất đều có thời gian ban ngày ngắn nhất và thời gian ban đêm dài nhất trong năm.
  O Đúng.
  O Sai.
  d) Các ngày 21-3 và 23-9, ở mọi nơi trên Trái Đất đều có thời gian ban ngày và thời gian ban đêm dài bằng nhau.
  O Đúng.
  O Sai.
  e) Ở Xích đạo, quanh năm có thời gian ban ngày và thời gian ban đêm dài bằng nhau.
  O Đúng.
  O Sai.
  g) Chỉ riêng ở hai cực mới có hiện tượng : 6 tháng là ngày và 6 tháng là đêm.
  O Đúng.
  O Sai.
  Giải:
  a) Đúng
  b) Sai
  c) Sai
  d) Đúng
  e) Đúng
  g) Đúng