Các giàn khoan chịu đựng sự va đậïp của sóng biển như thế nào?

  1. Chia sẻ trang này

    Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪