Các yếu tố của khí hậu như nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm không khí,..có ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển và phân bố sinh vật

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Các câu dưới đây đúng hay sai ?
  a) Các yếu tố của khí hậu như nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm không khí,.. có ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển và phân bố sinh vật.
  O Đúng.
  O Sai.
  b) Các đặc tính lí, hoá và độ phì của đất chỉ ảnh hưởng tới sự phát triển chứ không ảnh hưởng tới sự phân bố thực vật.
  O Đúng.
  O Sai.
  c) Thực vật có ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố động vật.
  O Đúng.
  O Sai.
  d) Con người vừa có tác động tích cực lại vừa có tác động tiêu cực đến sự phân’bố sinh vật.
  O Đúng.
  O Sai.
  Giải:
  a) Các yếu tố của khí hậu như nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm không khí,..có ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển và phân bố sinh vật.
  Đúng.
  b) Các đặc tính lí, hoá và độ phì của đất chỉ ảnh hưởng tới sự phát triển chứ không ảnh hưởng tới sự phân bố thực vật
  Sai.
  c) Thực vật có ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố động vật.
  Đúng.
  d) Con người vừa có tác động tích cực lại vừa có tác động tiêu cực đến sự phân’bố sinh vật.
  Đúng.